Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos 

   Šios Manostatybos.lt Naudojimosi Taisyklės (toliau – Taisyklės arba Naudojimosi Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Manostatybos.lt lankytojo ar registruoto vartotojo (toliau - Vartotojas) ir Manostatybos.lt (toliau -Manostatybos.lt) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Vartotojui naudojantis Manostatybos.lt paslaugomis.

 Sutarties sudarymo momentas

   Sutartis tarp Vartotojo ir Manostatybos.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas atlieka registraciją Manostatybos.lt tinklalapyje paspausdamas „Registruotis“ ir taip patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Naudojimosi Taisyklėmis.

 Vartotojo teisės

   Vartotojas turite teisę pirkti paslaugas Manostatybos.lt tinklalapyje šių Taisyklių ir Manostatybos.lt nustatyta tvarka. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti užsakytų paslaugų. Jei paslaugos jau apmokėtos ir teikiamos, jų atsisakyti galima panaikinus savo prisijungimo duomenis arba ištrynus skelbimą, kuriam tos paslaugos buvo užsakytos. Vartotojui, sumokėjusiam už Manostatybos.lt paslaugas ir atsisakiusiam jomis naudotis, už paslaugas sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 Vartotojas įsipareigoja

   Atlikdamas registraciją Vartotojas įsipareigojate pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis, o jiems pasikeitus, duomenis nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti, taip pat užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Draudžiama registraciją atlikti naudojantis svetimais duomenimis. 


   Vartotojas įsipareigoja atsiskaityti už užsakytas mokamas paslaugas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka už užsakytas paslaugas Manostatybos.lt nurodyta tvarka. Manostatybos.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, tačiau tokie pakeitimai negalios prieš pakeitimus atliktiems užsakymams.

    Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad tik jis pats yra atsakingas už visą ir bet kurią savo pateiktą  informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Manostatybos.lt ir (ar) jo paslaugomis. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas siekiant aptikti nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

    Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, turtines autoriaus teises, patentus, komercines paslaptis, asmens duomenų apsaugą, teises į prekių ženklus, reklamos reguliavimą ir kitų. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Manostatybos.lt tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinklalapio tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Manostatybos.lt tinklalapiu.

    Manostatybos.lt draudžiama laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Manostatybos.lt

 Manostatybos.lt teisės

   Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Manostatybos.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies panaikinti visą ar dalį Vartotojo prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Vartotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Manostatybos.lt, ją keisti, apriboti Vartotojo galimybes arba uždrausti Vartotojui naudotis paslaugomis ir (ar) pasiekti Manostatybos.lt tinklalapį ar bet kurią jo dalį. Tokiu atveju Vartotojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už nesuteiktas mokamas paslaugas. Vartotojas sutinka, kad Manostatybos.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Vartotojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Manostatybos.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

   Manostatybos.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

   Susidarius svarbioms aplinkybėms, Manostatybos.lt gali nutraukti savo veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui. Šiuo atveju, jei Vartotojui tuo metu teikiamos mokamos paslaugos, Manostatybos.lt Vartotojui grąžina už paslaugas sumokėtos sumos dalį, kuri lygi nesuteiktų paslaugų kainai. 

   Manostatybos.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Manostatybos.lt tinklalapyje. Jei Vartotojas po Naudojimosi Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudosis mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su visais pakeitimais. Jei Vartotojas nesutinka su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Manostatybos.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

 Manostatybos.lt įsipareigoja

   Manostatybos.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Vartotojui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis ir po užsakymo apmokėjimo, per Manostatybos.lt nustatytą laikotarpį pradėti teikti užsakytas mokamas paslaugas, užsakytam laikotarpiui.

   Jei apmokėtų paslaugų teikimas laikinai nutraukiamas dėl Manostatybos.lt techninių problemų, Manostatybos.lt Vartotojui pratęsia paslaugų teikimą tokiam laikotarpiui, kokį paslaugos nebuvo teikiamos.

  Informacijos siuntimas

   Manostatybos.lt visus pranešimus siunčia Vartotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas. Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Manostatybos.lt kontaktuose nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

 Baigiamosios nuostatos

   Dalis Manostatybos.lt paslaugų yra skirtos tik pilnamečiams asmenims. Vartotojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Manostatybos.lt ir (ar) paslaugomis. 

   Manostatybos.lt atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių ar kitų Manostatybos.lt pateiktų dokumentų, yra ribojama pinigų suma, kurią Vartotojas paskutinį kartą sumokėjo už mokamas paslaugas, o Vartotojui nesinaudojant mokamomis paslaugomis – 50 (penkiasdešimt) litų suma.

   Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Taisyklių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

   Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šiose Taisyklėse yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šiose Taisyklėse yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapio lankytoją. 

 

img_bottom_cont

Prisijungimas

El. paštas

Slaptažodis

PRISIMINTI MANE

PRIMINTI SLAPTAŽODĮ

REGISTRACIJA

Paieška svetainėje

Padaryk pirmuoju

© 2009 Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS